Oferujemy kompleksowe wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych dla wszystkich typów obiektów.

Przeprowadzamy pomiary odbiorcze oraz okresowe ( kontrolne).

Czasookresy pomiarów okresowych wynikają z wymagań Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Zależą one przede wszystkim od warunków środowiskowych, rodzaju instalacji, jej zastosowania i działania.

Wykonujemy następujące Pomiary Elektryczne:

 • Impedancji pętli zwarcia
 • Rezystancji izolacji
 • Wyłączników Różnicowo-Prądowych
 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń
 • Ciągłości przewodów ochronnych
 • Rezystancji uziemień roboczych
 • Rezystancji uziemień odgromowych
 • Ciągłości zwodów instalacji odgromowej

 Pomiary fotometryczne oświetlenia

W ramach pomiarów fotometrycznych oświetlenia przeprowadzamy:

 • Pomiary natężenia oświetlenia Ogólnego
 • Pomiary natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
 • Pomiary oświetlenia Stanowisk Pracy

Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

Zaufali nam