Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Zapewniamy:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych 
  • kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót 
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania

Dbamy o kompleksową realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

Zaufali nam